Theory (RIRON)

Terminology (GOI)

numerals

– 1 = ICHI
– 2 = NI
– 3 = SAN
– 4 = SHI (YO, YON)
– 5 = GO
– 6 = ROKU
– 7 = NANA (SHICHI)
– 8 = HACHI
– 9 = KYU (KU)
– 10 = JU