Strikes (UCHI WAZA)

Downward Hammer-fist Strike (OTOSHI TETSUI UCHI)

Play Video