Black Belt - Sho (1st) Dan

Strikes (UCHI WAZA)

a – back-fist strike (URAKEN UCHI)

b – downward hammer-fist strike (OTOSHI TETSUI UCHI)

c – roundhouse sword hand strike (SHUTO MAWASHI UCHI)

d – palm down sword hand strike (SHUTO UCHI)

e – roundhouse ridge hand strike (HAITO MAWASHI UCHI)

f – inside outward ridge hand strike (HAITO UCHI)

g – palm-heel strike (TEISHO UCHI)

h – upward elbow strike (AGE EMPI UCHI)

i – roundhouse elbow strike (MAWASHI EMPI UCHI)

j – side elbow strike (YOKO EMPI UCHI)

k – downward elbow strike (OTOSHI EMPI UCHI)

l – back elbow strike (USHIRO EMPI UCHI)